Pelajar Progresif Temanggung

VISI-MISI

Visi :

terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah an Nahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Misi :

  1. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi.
  2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
  3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al-ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
  4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.
  5. Menjalin kerja sama denga semua pelajar putra dan putri sebagai wadah untuk berorganisasi lurus.
  6. Mengarahkan kepada semua pelajar untuk menjalankan prinsip-prinsip ahlussunnah wal jama’ah an Nahdliyah.

 

Jl. Jenderal Sudirman No.60, Jampirejo Barat, Jampirejo, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56218